องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
กองการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสายสวาท หร่ายสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางภริตพร บุญยะวัตรกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางชมพูนุช คานมะเริง
คนงาน


นางสาวละอองดาว คงเมือง
ผู้ดูแลเด็ก


นายกมลชญา สายมะเริง
ผู้ดูแลเด็ก


นางพรวิภา ทดสันเทียะ
จ้างเหมา (แม่บ้านทำความสะอาด)