องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววาสนา ปาปะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)


นางสาวสมัย แชจอหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอารยา อ่อนกระทอน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางศศิธร มะหุวัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายชุมพล รักธรรม
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)(มีทักษะ)


นายกฤษณะ แสงมณี
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)(มีทักษะ)


นายจำเริญ นิลปานันท์
คนงานประจำรถขยะ


นายนิคม ปุ๊กมะเริง
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุชา อ้อมแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นายนครินทร์ มาบำรุง
คนงานประจำรถขยะ


นายฤทธิเกียรติ วิสาท
คนงานประจำรถขยะ