องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
กองช่าง

นายเทวินท์ โขวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางชนิษฐา บุญส่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวินัย กลมกลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


- ว่าง -
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)


นายณัฐวุฒิ สินปรุ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายประหยัด พยัคมะเริง
คนงาน


นายทศพร กรองมะเริง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวเกียรติสุดา คันกลาง
คนงาน